Хэрэглэгчийн лицензийн гэрээг дуусгах

Энэхүү Эцсийн хэрэглэгчийн лицензийн гэрээ ("Гэрээ") нь IPVideo корпораци ("Тусгай зөвшөөрөл олгогч") болон та ("Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч") программ хангамж болон/эсвэл програм хангамжийн ("Програм хангамж") лиценз олгох (хувь хүн эсвэл аж ахуйн нэгж) хоорондын заавал биелүүлэх гэрээ юм. Энэхүү Гэрээг дагалдаж байгаа бөгөөд Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн нэг буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүнд ("Бүтээгдэхүүн") агуулагдсан. Энэхүү Гэрээнд хамаарах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн програм хангамж, бүтээгдэхүүнд HALO Cloud болон HALO Smart Sensor орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй.

ЭНЭ ГЭРЭЭГЭЭР МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХИЙН ТУЛД АРБИТР (ЗӨВХӨН ХУВЬ ХУВЬ ХУВЬД; Ө.Х. ХЭРГИЙН НЭГДҮҮЛЭХ, АНГИЛЛЫГ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ) ШААРДЛАГАТАЙ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧ НЬ ЗӨВХӨН ЭНЭ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨМЖ ЭЗЭМШИГЧ ТЭДГЭЭРИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДӨН НӨХЦӨЛ БАЙГУУЛЛАА. Програм хангамжийг ашигласнаар ТА (A) ЭНЭ ГЭРЭЭГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА, ТҮҮНИЙ НӨХЦӨЛИЙГ ХУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭХЭЭ зөвшөөрч байна; БОЛОН (B) ТӨЛӨӨЛӨХ БА БАТАЛГАА: (Би) ТА ХҮҮХДИЙН НАСАНД ХҮЧИН ГЭРЭЭГ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ; БОЛОН (II) ХЭРВЭЭ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ НЬ КОРПОРАЦИОН, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЭСВЭЛ БУСАД ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙХ БОЛ ТА ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧ, ЭРХ ЗӨГШӨГДӨГДҮҮДИЙН НӨМӨӨЛӨӨ ЭНЭ ГЭРЭЭГ ОРУУЛАХ ЭРХ, ЭРХ , ЭРХ БҮХ БАЙНА. ХЭРЭВ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨМЖ ЭЗЭМШИГЧ ЭНЭ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨГГҮЙ БОЛ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ БОЛОН ТА ПРОГРАММЫГ ХЭРЭГЛЭХГҮЙ.

1. Лиценз олгох ба хамрах хүрээ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү Гэрээнд заасан бүх нөхцөл, болзлыг чанд дагаж мөрдсөний үндсэн дээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тусгай зөвшөөрөл олгохгүй, бусдад шилжүүлэх боломжгүй, тусгай зөвшөөрөл олгох боломжгүй, хязгаарлагдмал лицензийг тухайн хугацааны (цаашид тодорхойлоно) зөвхөн Энэхүү Гэрээнд хамаарах бүтээгдэхүүн(үүд) ба энэхүү Гэрээний дагуу олгогдсон лицензийн дагуу Програм хангамжийг ашиглах эрх бүхий хүмүүсээр дамжуулан ("Эрх бүхий хэрэглэгчид"), Програм хангамж болон бүх хэрэглэгчийн гарын авлага, техникийн гарын авлага, бусад материалаар дамжуулан Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь зөвхөн энэхүү Гэрээ болон Баримт бичигт тусгагдсаны дагуу програм хангамжийн суурилуулалт, ашиглалт, ашиглалт, техникийн үзүүлэлтүүдийг ("Баримт бичиг") тодорхойлсон хэвлэмэл, цахим болон бусад хэлбэрээр, мөн аливаа төлбөрийг төлнө. холбогдох лицензийн хураамж ("Лиценз"). Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн компьютер дээр суулгах шаардлагатай програм хангамжийн хувьд (Баримт бичигт тодорхой заасан) Тусгай зөвшөөрөл нь лиценз эзэмшигчийн эрх бүхий хэрэглэгчид болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидээр дамжуулан хэрэгжүүлэх нэмэлт эрхийг олгодог бөгөөд зөвхөн лицензийн дагуу програм хангамжийг ашиглахад дэмжлэг үзүүлдэг. (а) Баримт бичгийн дагуу Програм хангамжийн нэг (1) хуулбарыг Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эзэмшдэг эсвэл түрээсэлсэн, хяналтанд байдаг нэг (1) компьютерт суулгах, (б) Програм хангамжийг энэ заалтын дагуу зохих ёсоор суулгасан байдлаар ашиглах, ажиллуулах. Гэрээ ба баримт бичиг. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гаргасан бүх зөвшөөрөгдсөн Баримт бичгийн хуулбарууд: (i) Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн онцгой өмч байх болно; (ii) энэхүү Гэрээний нөхцөл, нөхцөлийг дагаж мөрдөх; ба (iii) эх хувилбарт агуулагдсан барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх, патент болон бусад оюуны өмчийн эрхийн (цаашид тодорхойлох) бүх мэдэгдлийг багтаасан байх ёстой.

2. Гуравдагч талын материал. Програм хангамж нь Тусгай зөвшөөрөл олгогчоос бусад хувь хүн, корпораци, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, төрийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгжийн (тус бүр нь "Хүн") эзэмшдэг програм хангамж, контент эсвэл бусад материалыг багтаасан бөгөөд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нөхцлөөр олгодог. "Нээлттэй эх сурвалж" эсвэл "үнэгүй програм хангамжийн" лицензүүд ("Гуравдагч этгээдийн лицензүүд") зэрэг, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, энэ гэрээнд тусгагдсанаас гадна болон/эсвэл өөр. Програм хангамжид багтсан болон Гуравдагч этгээдийн лицензийн дагуу өгөгдсөн бүх материалын жагсаалтыг Бүтээгдэхүүн(үүд) дээр www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement хаягаас олж болно. холбоосуудаар дамжуулан авах боломжтой. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гуравдагч этгээдийн бүх лицензийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч эсвэл түүний эрх бүхий хэрэглэгчид гуравдагч этгээдийн лицензийг зөрчсөн нь мөн энэхүү Гэрээг зөрчсөн болно.

3. Хязгаарлалтуудыг ашиглах. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь эрх бүхий хэрэглэгчдээсээ шууд болон шууд бусаар дараахь зүйлийг хийхгүй бөгөөд шаардах болно: (a) Лицензийн хүрээнээс гадуур програм хангамж эсвэл баримт бичгийг ашиглах (түүний дотор аливаа хуулбарыг хийх); (б) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн туслан гүйцэтгэгч, бие даасан гүйцэтгэгч, харьяа байгууллага, үйлчилгээ үзүүлэгчийг оролцуулан бусад этгээдэд Програм хангамж эсвэл баримт бичигт хандах, ашиглах эрхийг олгох; (в) Програм хангамж, баримт бичиг эсвэл тэдгээрийн аль нэг хэсгийг патентлах боломжтой эсэхээс үл хамааран үүсмэл бүтээл, сайжруулалтыг өөрчлөх, орчуулах, дасан зохицох, эсвэл өөр аргаар бий болгох; (г) Програм хангамж эсвэл түүний аль нэг хэсгийг нэгтгэх, эсвэл Програм хангамж эсвэл түүний аль нэг хэсгийг бусад програмтай нэгтгэх; (д) урвуу инженерчлэл хийх, задлах, задлах, тайлах, эсвэл бусад аргаар Програм хангамжийн эх код эсвэл түүний аль нэг хэсэгт хандахыг оролдох; (е) Програм хангамж, Баримт бичиг дээр эсвэл үүнтэй хамт өгөгдсөн аливаа барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, бусад оюуны өмч, өмчийн эрхийн мэдэгдлийг, түүний дотор хуулбарыг устгах, устгах, өөрчлөх, бүрхэг болгох; (ж) энэхүү гэрээнд тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд програм хангамж эсвэл баримт бичгийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хуулах; (ж) Програм хангамж, эсвэл Програм хангамжийн аливаа функц, функцийг ямар нэг шалтгаанаар гуравдагч этгээдэд түрээслэх, түрээслэх, зээлдүүлэх, худалдах, дэд лиценз олгох, хуваарилах, түгээх, хэвлэн нийтлэх, шилжүүлэх, эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах боломжтой болгох. сүлжээ эсвэл байршуулах үндсэн дээр, үүнд интернет эсвэл ямар нэгэн вэб байршуулах, үйлчилгээ болох програм хангамж, үүл эсвэл бусад технологи, үйлчилгээ зэрэг; (i) аливаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, дүрмийг зөрчин програм хангамж эсвэл баримт бичгийг ашиглах; эсхүл (ж) Програм хангамж эсвэл Баримт бичгийг Програм хангамжид өрсөлдөхүйц дүн шинжилгээ хийх, өрсөлдөгч програм хангамжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, эсвэл Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн арилжааны сул тал болох бусад зорилгоор ашиглах.

4. Програм хангамжийн ашиглалтын хариуцлага. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь шууд болон шууд бусаар олгосон Програм хангамж, баримт бичигт нэвтрэх замаар түүний бүх ашиглалтыг хариуцаж, хариуцна. Тусгайлан, дээр дурдсан ерөнхий байдлыг хязгаарлахгүйгээр Лиценз эзэмшигч нь түүний эрх бүхий хэрэглэгчид эсвэл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч эсвэл эрх бүхий хэрэглэгчээс өгч болох бусад этгээдийн Програм хангамж, баримт бичигтэй холбоотой бүх үйлдэл, шаардлагатай арга хэмжээг аваагүй тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ. Програм хангамж болон/эсвэл баримт бичигт хандах, ашиглах, ийм хандалт, ашиглалтыг энэхүү Гэрээгээр зөвшөөрсөн эсвэл зөрчсөн эсэхээс үл хамааран.

5. Мэдээлэл цуглуулах, ашиглах. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Програм хангамж, Бүтээгдэхүүний ашиглалт, Програм хангамжийг суулгасан, эсвэл түүнд өөр аргаар нэвтэрсэн тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээллийг шууд болон шууд бусаар (гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг оролцуулан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) цуглуулж, хадгалах боломжтой гэдгийг лиценз эзэмшигч хүлээн зөвшөөрч байна. болон ашигласан болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төхөөрөмжүүдийн талаарх мэдээлэл: (i) засвар үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ эсвэл Програм хангамжийн шинэчлэлтээр; (ii) Програм хангамжид багтсан аюулгүй байдлын арга хэмжээ; эсвэл (iii) Програм хангамж эсвэл бүтээгдэхүүнтэй холбоотой тусгай зөвшөөрөл олгогчоос тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид үзүүлж буй бусад үйлчилгээ (хамтдаа "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өгөгдөл"). Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн программ хангамж, бүтээгдэхүүнийг эсвэл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тоног төхөөрөмжид ашиглахтай холбоотой аливаа зорилгоор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өгөгдлийг ашиглаж болно гэдгийг зөвшөөрч байна, үүнд: (а) Програм хангамж, бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг сайжруулах, Програм хангамжийн шинэчлэлийг боловсруулах, бүтээгдэхүүний дэмжлэг болон бусад үйлчилгээ; (б) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн энэхүү Гэрээний нөхцөлийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг шалгах, Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн эрхийг, түүний дотор программ хангамж, бүтээгдэхүүн дэх оюуны өмчийн бүх эрхийг хэрэгжүүлэх; ба (в) Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн вэбсайт болон/эсвэл бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн сонголт, сонирхолд нийцүүлэн өөрчлөх. Нэмж дурдахад, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь лиценз эзэмшигчийн бизнес, вэб сайт, бүтээгдэхүүн ба/эсвэл үйлчилгээг сайжруулахын тулд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өгөгдлийг нэрээ нууцалсан эсвэл нэгтгэсэн хэлбэрээр ашиглаж болох бөгөөд үүнд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх боломжтой гэдгийг зөвшөөрч байна. Лиценз эзэмшигчийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өгөгдлийг ийм нэргүй эсвэл нэгтгэсэн хэлбэрээр ашиглах нь АНУ-ын холбогдох бүх хууль тогтоомжид нийцсэн байх ёстой. Нэмж дурдахад, Програм хангамж нь Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн компьютерийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэлгүйгээр эсвэл мэдэгдэлгүйгээр интернетэд холбож, лиценз эзэмшигчийн вэбсайт эсвэл бусад онлайн бүртгэлтэй холбогдоход хүргэж болзошгүй юм. Ийм холболт нь Програм хангамжид өгөгдөл, мэдээлэл, функцээр хангах эсвэл лиценз эзэмшигчээс мэдээлэл хүлээн авах зэрэг хэд хэдэн шалтгааны улмаас үүсч болно. Програм хангамж нь Интернэтэд холбогдож, Лиценз эзэмшигчийн вэб сайт эсвэл бусад онлайн бүртгэлтэй холбогдох бүрд Лиценз эзэмшигч нь Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон түүний компьютерийн талаарх мэдээллийг цуглуулж, хадгалж, ашиглаж болох ба ийм тохиолдолд https://www.ipvideocorp.com хаягаар байрлах Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн Нууцлалын бодлогыг баримталж болно. /нууцлалын-бодлого/ нь энэхүү Гэрээнд нэмэлтээр үйлчилнэ.

6. Оюуны өмчийн эрх. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Програм хангамж болон баримт бичгийг лицензийн дагуу олгосон бөгөөд лиценз эзэмшигчид зардаггүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү Гэрээний дагуу олгогдсон Лицензийн дагуу, энэхүү Гэрээнд заасан бүх нөхцөл, болзолыг дагаж мөрдөхөөс бусад тохиолдолд Програм хангамж эсвэл Баримт бичгийг эзэмшихийн тулд ямар нэгэн өмчлөх эрх, эсвэл бусад эрхийг олж авахгүй. Тусгай зөвшөөрөл олгогч болон түүний тусгай зөвшөөрөл олгогчид болон үйлчилгээ үзүүлэгч нь Програм хангамж, баримт бичиг болон холбогдох бүх эрх, эрх, ашиг сонирхол, түүнчлэн одоо болон цаашид эдгээртэй холбоотой олгосон, хүссэн, эсвэл өөр хэлбэрээр олгосон, бүртгэгдсэн болон бүртгэгдээгүй бүх эрхээ хадгалан үлдээх болно. Дэлхийн аль ч хэсэгт байгаа аливаа патент, зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, худалдааны нууц, мэдээллийн сангийн хамгаалалт, оюуны өмчийн эрхийн бусад хууль тогтоомжууд болон бусад ижил төстэй буюу түүнтэй адилтгах эрх, хамгаалалтын хэлбэрүүд (хамтдаа “Оюуны өмчийн эрх”). Програм хангамж эсвэл баримт бичигтэй холбоотой. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь бүх Програм хангамж, Баримт бичгийг (түүний бүх хуулбарыг оруулаад) зөрчил, зүй бусаар ашиглах, хулгайлах, зүй бусаар ашиглах, зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс хамгаална. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн оюуны өмчийн эрхийг программ хангамж, баримт бичигт зөрчсөн тухай мэдэж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд тусгай зөвшөөрөл олгогчоос авч буй аливаа хууль ёсны арга хэмжээ авахын тулд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зардлаар бүрэн хамтран ажиллах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгогчид нэн даруй мэдэгдэх ёстой.

7. Бүтээгдэхүүн ба програм хангамжийн хязгаарлалт. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Бүтээгдэхүүн болон Програм хангамж нь: (a) яаралтай тусламжийн ямар нэгэн хариу арга хэмжээ авах гэрчилгээгүй, (б) гуравдагч этгээдийн хяналтанд байдаг яаралтай тусламжийн мэдэгдлийн систем биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь яаралтай тусламжийн мэдэгдлийг хянадаггүй бөгөөд онцгой байдлын үед яаралтай тусламжийн байгууллагыг аль ч байршилд илгээхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүтээгдэхүүн, программ хангамж нь эрсдэлтэй хүмүүсийн амь насыг аврах шийдэл биш бөгөөд яаралтай тусламжийн үйлчилгээг орлохгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Амь насанд заналхийлж буй болон яаралтай тусламжийн бүх үйл явдлыг зохих хариу арга хэмжээ авах алба руу чиглүүлэх ёстой.

8. Эрсдэлийн таамаглал. ГУРАВДАГЧДЫН ҮҮСГЭГДСЭН ҮЙЛ ЯВДАЛД ХАРИУ АВАХ ҮЕД ЭРСДЭЛ ЭСВЭЛ НОЦТОЙ ГЭМТЭЛ АВАХ БОЛОМЖТОЙ БАЙДАГ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨМЖ ЭЗЭМШИГЧ нь: (I) ПРОГРАММ БУЮУ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ҮҮСГИЙН ЭРСДЭЛ; (II) ИЙМ ЭРСДЭЛ БИЕИЙН ГЭМТЭЛ, БАЙНГИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ, СААЧАЛ, ҮХЛИЙГ ҮХЭЛТ ГЭХДЭЭ ХЯЗГААРЛАХГҮЙ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ; БОЛОН (III) ТУСГАЙ ЭРСДЭЛ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛДВЭР, БУСДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭСВЭЛ ҮЙЛДЭЛ, НӨХЦӨЛ ЭСВЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (ЭСВЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ), АЛЬ НАМЫН САНААГҮЙ БАЙДАЛ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, энэ нь тухайн бүх эрсдэлийг (мэдэгдэж, үл ойлголцол, үл нэвтрэх эсвэл хохирол, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсвэл гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсвэл гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсвэл гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсвэл гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсвэл гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсвэл гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсхөл мөнгө гаргах буюу гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл болон гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл болон гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл, гэмтэл эсхөлдөөр тодорхой биш юм БҮТЭЭГДЭХҮҮН. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨМЖ ЭЗЭМШИГЧ ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН МЭДЭЭЛЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭСВЭЛ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ, БУСАД ХЭРЭГЛЭЭРЭЭ ХАРИУ АВАХ ЭСВЭЛ ХАРИУ ӨГӨХГҮЙ БАЙХ ЭРСДЭЛИЙГ МЭДЭЭЛЖ, ХҮЛЭЭЖ БАЙНА. БОЛОМЖТОЙ: (A) ҮЙЛ ЯВДАЛ ХУДАЛ, БУРУУ, ЭСВЭЛ АЛДАА, АЛДАА ЭСВЭЛ МУУ ИТГЭЛЭЭР БҮТЭЭГДСЭН; БОЛОН (Б) ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨМЖ ЭЗЭМШИГЧ ТУСГАЙ ҮЙЛ ЯВДАЛД ХАРИУ ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭСВЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭНЭ.

9. Экспортын зохицуулалт. Програм хангамж болон баримт бичиг нь Экспортын хяналтын шинэчлэлийн тухай хууль болон түүнтэй холбоотой зохицуулалт зэрэг АНУ-ын экспортын хяналтын хуулиудад захирагдаж болно. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хууль тогтоомжоор экспортлох, дахин экспортлох, гаргахыг хориглосон аливаа харьяалал, улс оронд Програм хангамж, баримт бичгийг шууд болон шууд бусаар экспортлох, дахин экспортлох, гаргахгүй, эсхүл Програм хангамж, баримт бичгийг ашиглах боломжгүй, дүрэм, журам. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Холбооны холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, дүрмийг дагаж мөрдөж, Програм хангамж, баримт бичгийг экспортлох, дахин экспортлох, гаргах, бусад хэлбэрээр ашиглахаас өмнө шаардлагатай бүх үүрэг даалгавраа (хэрэгтэй экспортын лиценз эсвэл засгийн газрын бусад зөвшөөрөл авах гэх мэт) гүйцэтгэнэ. АНУ-аас гадуур

10. АНУ-ын засгийн газрын эрх. Програм хангамж нь 48 CFR §2.101-д тодорхойлогдсон тул арилжааны компьютерийн програм хангамж юм. Иймээс, хэрэв Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь АНУ-ын Засгийн газар эсвэл аливаа гэрээлэгч бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь (a) 48 CFR §227.7201-ээс 48 CFR хүртэлх тусгай зөвшөөрлийн дагуу бусад бүх хэрэглэгчдэд олгогдсон Програм хангамж, Баримт бичигтэй холбоотой эрхүүдийг л авна. §227.7204, Батлан ​​хамгаалах яам болон тэдгээрийн гүйцэтгэгчдийн тухай, эсвэл (б) 48 CFR §12.212, АНУ-ын засгийн газрын бусад бүх лиценз эзэмшигчид болон тэдгээрийн гүйцэтгэгчдийн талаар.

11. Хугацаа ба дуусгавар болох.Энэхүү Гэрээ болон үүгээр олгогдсон Лиценз нь Програм хангамжийг агуулсан Бүтээгдэхүүний холбогдох захиалгын маягт дээр заасан хугацаанд буюу энд заасанчлан эрт дуусгавар болох хүртэл хүчинтэй байна (“Нөхцөл”). Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь програм хангамж болон баримт бичгийн бүх хуулбарыг ашиглахаа зогсоож устгаснаар энэхүү гэрээг цуцалж болно. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү Гэрээг зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр мэдэгдснээр хүчин төгөлдөр болох энэхүү Гэрээг цуцалж болно: (i) эмчлэх боломжгүй; эсвэл (ii) эдгэрэх чадвартай байх нь лиценз олгогч энэ тухай бичгээр мэдэгдснээс хойш арав (10) хоногийн дараа эдгэрээгүй хэвээр байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь сайн дурын болон албадан дампуурал зарлах тухай өргөдөл гаргасан, эсхүл бусад төлбөрийн чадваргүй байдлын тухай хуулийн дагуу өргөдөл гаргасан, эсхүл зээлдүүлэгчдийнхээ ашиг тусын тулд ерөнхий даалгавар өгсөн, эсхүл өргөдөл гаргасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү Гэрээг нэн даруй цуцалж болно. эд хөрөнгийнхөө нэлээд хэсгийг итгэмжлэгч, эрх хүлээн авагч, асран хамгаалагчаар томилох, эсхүл зөвшөөрөх. Энэхүү Гэрээний хугацаа дууссан эсвэл өмнө нь дуусгавар болсны дараа олгогдсон Лиценз мөн дуусгавар болох бөгөөд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Програм хангамж, Баримт бичгийн бүх хуулбарыг ашиглахаа зогсоож устгана. Хугацаа дуусах эсвэл цуцлах нь Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хугацаа дуусах эсвэл дуусгавар болохоос өмнө төлөх ёстой бүх төлбөрийг төлөх үүрэгт нөлөөлөхгүй, эсхүл Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид ямар нэгэн буцаан олголт авах эрх олгохгүй.

12. Хязгаарлагдмал баталгаат хугацаа.

(a) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Програм хангамжийн тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш гучин (30) хоногийн дотор эсвэл Програм хангамж агуулсан Бүтээгдэхүүний холбогдох захиалгын маягтанд заасан худалдан авалтын огноогоос аль нь өмнө байгаа эсэхээс үл хамааран (i) Програм хангамжийн аливаа зөөвөрлөгчийг баталгаажуулна. хэвийн ашиглалтын үед материаллаг гэмтэл, материал, хийцийн согоггүй байх; болон (ii) Програм хангамж нь Баримт бичигт тодорхойлсон функцуудыг ихээхэн агуулсан байх бөгөөд Баримт бичигт заасан техникийн үзүүлэлтүүдийг хангасан компьютер дээр зөв суулгаж, баримт бичигт нийцүүлэн ажиллуулбал тэдгээрийн дагуу үндсэндээ ажиллана. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү Гэрээний материаллаг заалтыг зөрчсөн, эсхүл Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, аливаа эрх бүхий хэрэглэгч, эсвэл бусад этгээд Програм хангамжид нэвтрэх эрхийг Лиценз эзэмшигч эсвэл эрх бүхий хэрэглэгч олгосон тохиолдолд дээрх баталгаа нь үйлчлэхгүй бөгөөд хүчингүй болно. Энэхүү Гэрээг зөрчсөн: (а) Баримт бичигт заагаагүй аливаа техник хангамж, програм хангамж дээр эсвэл түүнтэй холбоотой Програм хангамжийг суулгах буюу ашиглах; (б) хэвийн бус физик болон цахилгааны стресс зэрэг Програм хангамж эсвэл түүнийг хангасан зөөвөрлөгчийг өөрчлөх, гэмтээх; эсвэл (в) Баримт бичигт зааснаас бусад Програм хангамжийг ашиглах зэрэг Програм хангамжийг буруугаар ашиглах.

(б) Хэсэг 12(а)-д заасан баталгаат хугацааны туршид баталгаанд хамрагдсан аливаа програм хангамж нь Баримт бичгийн дагуу үндсэндээ ажиллахгүй бөгөөд 12(а)-ын дагуу ийм доголдол нь баталгаат хугацаанаас хасагдаагүй тохиолдолд Лиценз олгогч. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ийм эвдрэлийн талаар тусгай зөвшөөрөл олгогчид нэн даруй бичгээр мэдэгдсэн тохиолдолд өөрийн сонголтоор: (i) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь мэдээлсэн доголдлыг шийдвэрлэхийн тулд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтийг бүх мэдээллээр хангасан тохиолдолд Програм хангамжийг засварлах буюу солих болно. Тусгай зөвшөөрөл олгогчид ийм алдааг дахин үүсгэх боломжийг олгох; эсвэл (ii) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүх хэрэглээг зогсоож, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтээр Програм хангамжийн бүх хувийг лиценз олгогчид буцааж өгөх тохиолдолд ийм Програм хангамжид төлсөн Лицензийн төлбөрийг буцаан олгох. Хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч программ хангамжийг засварлах эсвэл солих тохиолдолд баталгаат хугацаа нь 12(а)-д заасан анхны өдрөөс эхлэн үргэлжлэх бөгөөд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч засвар, солих тухай хүлээн авснаас хойш биш. Энэхүү 12-р хэсэгт заасан арга хэмжээ нь Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн цорын ганц арга хэмжээ бөгөөд энэхүү Гэрээний дагуу Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн цорын ганц хариуцлага юм.

(в) 12-р БҮЛЭГТ Хязгаарлагдмал баталгаат хугацаанаас бусад тохиолдолд ПРОГРАММ, БАРИМТ БИЧИГ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТУСГАЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨМЖ ОЛГОЖ БАЙНА, БҮХ ГЭДЭГ, СОГОЛТЫН хамт ямар ч баталгаа өгөхгүй. Холбогдох хууль, лиценз, лиценз, түүний нэр, түүний нэр, түүний нэр, түүний нэрийн өмнөөс өөрийн нэрийн өмнөөс болон түүний нэр, үйлчилгээ үзүүлэгчид, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХЭРЭГСЭЛ, БАРИМТ БИЧИГ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХҮНДЭТГЭХ, ОНЦЛОХ ЗОРИУЛАЛТ, ХЭРЭГ, ЗӨРЧИЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРХЛЭЛИЙН ЭРХЛЭЛИЙН ЭРХЛЭЛИЙН ЭРХЛЭЛИЙН БАТАЛГАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮХ ЗОРИУЛАЛТЫН БАТАЛГАА, . WITHOUT LIMITATION TO THE FOREGOING, THE LICENSOR PROVIDES NO WARRANTY OR UNDERTAKING, AND MAKES NO REPRESENTATION OF ANY KIND THAT THE SOFTWARE, DOCUMENTATION OR PRODUCTS WILL MEET LICENSEE'S REQUIREMENTS, ACHIEVE ANY INTENDED RESULTS, BE COMPATIBLE OR WORK WITH ANY OTHER SOFTWARE, SYSTEMS, PRODUCTS ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗАСАЛГҮЙ АЖИЛЛАЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, НАЙДВАРТАЙ БАЙДЛЫН СТАНДАРТЫГ ХАНГАСАН ЭСВЭЛ АЛДААГҮЙ, ЭСВЭЛ АЛДАА ЭСВЭЛ согогийг засч залруулах боломжтой.

13. Хариуцлагын хязгаарлалт.ХОЛБОО БАРИХ ХУУЛИЙН ДЭЭР ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХАМГИЙН ХҮРЭЭНД:

(а) ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧ БУЮУ ТҮҮНИЙ ХАРИЛЦААН БАЙГУУЛЛАГУУД, ЭСВЭЛ ТЭДНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОГЧ, ТОГТОЛЦОГЧ НЬ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ ЭСВЭЛ ГУРАВДАГЧ ХЭЛНИЙ ХАРИУЦЛАГА ХАРИУЦЛАГА ХИЙХГҮЙ, БАРИМТ БИЧИГ БУЮУ БҮТЭЭГДЭХҮҮН; АЛДСАН ОРЛОГО, АШИГ; ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БИЗНЕС ЭСВЭЛ САЙН САНАЛ ХОЁРОЛТ, ТАВАСРАЛ, ЭСВЭЛ АЛДАХ; ӨГӨГДӨЛ АЛДАГДСАН ЭСВЭЛ АВИЛГАЛ; СИСТЕМИЙН ГАРАГДАЛ, ГҮЙЦЭТГЭЛ ЭСВЭЛ УНТГАЛТЫН АЛБДААС; МЭДЭЭЛЭЛИЙГ ЗӨВ ШИЛЖҮҮЛЭХ, УНШИХ, ДАМЖУУЛАХГҮЙ; МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭГГҮЙ, ЗӨВ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨГҮЙ; СИСТЕМИЙН ТОХИРЦГҮЙ БАЙДАЛ; ЭСВЭЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ЗӨРЧСӨН; ЭСВЭЛ ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭГЭЭС ҮҮСЭХ, БУСАД ЗӨРЧЛӨГӨӨС, ГЭРЭЭГ ЗӨРЧСӨН ҮҮСГЭЭД ҮЗҮҮЛСЭН, ГЭРЭЭГҮЙ, ШУУД БУС, үлгэр жишээ, ТУСГАЙ, ТОГТОЛТЫН ХОХИРЛЫН ТӨЛӨВ, ЭСВЭЛ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗҮҮЛЭГЧИД ИЙМ ХОХИРОЛ ҮҮСЭХ БОЛОМЖТОЙГ ЗӨВЛӨГДӨӨГҮЙ ҮҮ.

(б) ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧ, ТҮҮНИЙ ХАРИЛЦААН БАЙГУУЛЛАГУУД ТҮҮНИЙ ЭСВЭЛ ТЭДНИЙ ХАРИЛЦСАН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭЧ, ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХАМГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД ИНГЭД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧДИЙН ХАРИУЦЛАГАА НЭГДСЭН ХАРИУЦЛАГА НЭГДСЭН ХАРИУЦЛАГА ГАРГАХГҮЙ. , ГЭРЭЭ ЗӨРЧСӨН, ЗӨРҮҮЛСЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ (ХАЯМБАРГҮЙ), ХАТУУ ХАРИУЦЛАГА, БУСДААР ЭНЭ ГЭРЭЭГЭЭР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРГАГЧИД ТӨЛСӨН НИЙТ ДҮНГЭЭС ДЭЭР БАЙНА.

(в) ЭНХ ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТ ЭЗЭМШИГЧИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН ЗОРИЛГОГҮЙ БАЙСАН ХҮЛЭЭЛ 13(а) ба 13(б)-д заасан хязгаарлалтууд үйлчилнэ.

14 дугаартай. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Тусгай зөвшөөрөл олгогч болон түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд болон тэдгээрийн холбогдох албан тушаалтан, захирал, ажилчид, төлөөлөгч, харьяа байгууллага, лиценз эзэмшигчид, үйлчилгээ үзүүлэгч, өв залгамжлагч, түүнээс даалгасан аливаа хохирол, хариуцлага, алдагдал, дутагдлыг нөхөн төлүүлэх, хамгаалах, гэм хоргүй байлгахыг зөвшөөрнө. (i) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн Програм хангамжийг ашигласан эсвэл буруугаар ашигласантай холбоотой буюу үүнтэй холбоотой аливаа төрлийн нэхэмжлэл, үйлдэл, шүүлт, төлбөр тооцоо, хүү, шагнал, торгууль, торгууль, зардал, зардал (үүнд боломжийн өмгөөлөгчийн төлбөр орно. (Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн програм хангамжаар дамжуулан оруулсан аливаа контентыг оруулаад үүгээр хязгаарлагдахгүй), Баримт бичиг эсвэл бүтээгдэхүүн, эсвэл (ii) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн энэхүү Гэрээнд заасан аливаа төлөөлөл, баталгаа, үүргийг зөрчсөн.

15 дугаартай. Төрөл бүрийн.

(a) Энэхүү Гэрээнээс үүдэн гарах бүх асуудлыг Нью-Йорк муж улсын дотоод хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлаж, аливаа сонголт, зөрчилтэй хуулийн заалт, дүрмийг хэрэгжүүлэхгүй байх ёстой. Холбогдох бүх хуулиудын дагуу Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахаас татгалзахыг зөвшөөрч байна: (i) үүгээр үүсч болох аливаа нэхэмжлэлийг шүүх эсвэл тангарагтны шүүхийн өмнө шүүхэд гаргах эрх; ба (ii) эндээс үүсч болох аливаа нэхэмжлэлийг нэгтгэх болон/эсвэл ямар ч хэлбэрээр эсвэл форумд оролцох эрхтэй. Үүний оронд лиценз эзэмшигч болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эвийн журмаар шийдвэрлэх боломжгүй аливаа нэхэмжлэл, маргаан, маргааныг Америкийн Арбитрын нийгэмлэг арилжааны арбитрын журмын дагуу удирддаг арбитрын шүүхээр дангаар эцэслэн шийдвэрлэнэ. Арбитрч(ууд)-ын гаргасан шийдвэрийн талаарх шийдвэрийг харьяаллын дагуу аль ч шүүхэд гаргаж болно. Арбитр нь Нью-Йорк мужийн Нью-Йорк мужид сууж буй нэг арбитрчаас бүрдсэн комиссын өмнө явагдана. Арбитрын хэл нь англи хэл байна. Арбитрч Нью-Йорк мужийн хууль тогтоомжийн дагуу бүх маргааныг шийдвэрлэх үүрэгтэй. Арбитрч(ууд)-ын шийдвэр нь бодит байдлын талаар бичгээр гаргасан дүгнэлтийн хамт бичгээр гаргасан байх бөгөөд эцсийн бөгөөд талууд заавал биелүүлэх ёстой. Тал бүр ийм арбитрын ажиллагаатай холбоотой бодитой гарсан өмгөөлөгчийн хөлсийг оролцуулан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй бүх зардлыг өөрөө хариуцна; Гэсэн хэдий ч, хэрэв Тусгай зөвшөөрөл олгогч нь давамгайлсан тал бол арбитрын ажиллагаатай холбогдуулан гаргасан өмгөөлөгчийн боломжийн хөлс болон холбогдох зардлыг нөхөн төлөх эрхтэй. Дээр дурдсанчлан, энд дурдсан аливаа арбитрын тухайд Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь аливаа нэхэмжлэлийг нэгтгэх болон/эсвэл аливаа төрлийн болон шинж чанартай ангиллын нэхэмжлэлд оролцох эрхээсээ шууд татгалзаж байна.

(б) Тусгай зөвшөөрөл олгогч нь ажил хаялт, хөдөлмөрийн маргаан, иргэний эмх замбараагүй байдлаас үүдсэн үүргээ биелүүлээгүй, саатуулсан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй, эсхүл үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл зөрчсөн гэж үзэхгүй. үймээн самуун, бослого, дайралт, тахал, тахал, дайсагнал, дайн, террорист халдлага, хориг, байгалийн гамшиг, Бурханы үйлдлүүд, үер, гал түймэр, хорлон сүйтгэх ажиллагаа, цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл, эсхүл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн алдагдал, сүйрэл , эсвэл тусгай зөвшөөрөл олгогчийн хяналтаас гадуур аливаа нөхцөл байдал, шалтгаан.

(в) Энд дурдсан бүх мэдэгдэл, хүсэлт, шаардлага болон бусад мэдээллүүд нь бичгээр байх бөгөөд дараах байдлаар өгсөнд тооцогдоно: (i) гараар хүргүүлсэн; (ii) үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэг шөнийн шуудангаар илгээсэн бол хүлээн авагч хүлээн авсан үед (хүлээн авсан баримтыг хүссэн); (iii) хүлээн авагчийн ердийн ажлын цагаар илгээсэн бол факсаар эсвэл цахим шуудангаар (дамжуулалтыг баталгаажуулсан) огноо, хүлээн авагчийн ажлын хэвийн цагаас хойш илгээсэн бол дараагийн ажлын өдөр; эсвэл (iv) шуудангаар илгээсэн өдрөөс хойш гурав дахь өдөр баталгаат буюу баталгаат шуудангаар, хүсэлтийг буцаах баримт, шуудангийн төлбөрийг урьдчилан төлсөн. Ийм харилцааг холбогдох талуудад Програм хангамж агуулсан бүтээгдэхүүний захиалгын маягт дээр заасан хаягаар илгээх ба Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьд Програм хангамжийг бүртгэхдээ Тусгай зөвшөөрөл олгогчид өгсөн холбоо барих мэдээлэл рүү илгээж болно. Програм хангамж агуулсан бүтээгдэхүүн(үүд).

(г) Энэхүү Гэрээ нь энд лавлагаагаар тусгагдсан аливаа баримт бичиг, бодлогын хамт энд тусгагдсан сэдвийн талаар Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ба Тусгай зөвшөөрөл олгогчийн хооронд байгуулсан цорын ганц бөгөөд бүхэлд нь гэрээг бүрдүүлдэг бөгөөд өмнөх болон тухайн үеийн бүх ойлголцол, гэрээ хэлцэл, төлөөлөл, болон ийм зүйлийн талаар бичгээр болон амаар баталгаа өгнө.

(д) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн урьдчилан зөвшөөрөлгүйгээр сайн дураар, албадан, хууль тогтоомжийн дагуу болон бусад тохиолдолд энэхүү Гэрээний дагуу өөрийн эрхээ бусдад шилжүүлэх буюу шилжүүлэхгүй, эсхүл аливаа үүрэг, гүйцэтгэлийг бусдад шилжүүлэх эсвэл шилжүүлэхгүй. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн үзэмжээр өгөх буюу өгөхөөс татгалзаж болох бичгээр зөвшөөрөл. Ямар ч эрх шилжүүлэх болон бусад шилжүүлэг нь Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг энэхүү Гэрээний дагуу хүлээсэн үүрэг, гүйцэтгэлээс чөлөөлөхгүй. Энэхүү 15(e) хэсгийг зөрчсөн аливаа томилгоо, эрх шилжүүлэх, шилжүүлэх нь хүчингүй болно. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү Гэрээний дагуу эрхээ бүхэлд нь буюу аль нэгийг нь чөлөөтэй шилжүүлэх буюу бусдад шилжүүлэх, эсхүл бүх буюу аль нэг үүрэг, гүйцэтгэлээ бусдад шилжүүлэх буюу шилжүүлэх боломжтой. Энэхүү Гэрээ нь талууд болон тэдгээрийн зөвшөөрөгдсөн өв залгамжлагч, эрх шилжүүлэгчдийн ашиг тусын тулд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

(е) Энэхүү Гэрээ нь зөвхөн талууд болон тэдгээрийн өв залгамжлагчдын ашиг тусын тулд бөгөөд энэ гэрээнд заасан аливаа хууль ёсны болон эрх тэгш эрх, ашиг тус, нөхөн төлбөрийг бусад этгээдэд олгох зорилготой эсвэл олгохгүй. энэхүү Гэрээний дагуу эсвэл шалтгаанаар аливаа шинж чанартай.

(ж) Энэхүү гэрээнд зөвхөн тал бүр гарын үсэг зурсан бичгээр гэрээгээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах боломжтой. Энэ гэрээний аль нэг заалтаас аль нэг тал татгалзсан нь бичгээр илэрхийлж, татгалзсан тал гарын үсэг зураагүй тохиолдолд хүчин төгөлдөр болохгүй. Энэхүү Гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд энэхүү Гэрээнээс үүсэх аливаа эрх, эрх, эрх чөлөө, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхгүй байх, хэрэгжүүлэхээ хойшлуулах нь түүнээс татгалзсан гэж үзэхгүй; мөн үүгээр заасан аливаа эрх, хамгаалалт, эрх мэдэл, давуу эрхийг дангаар буюу хэсэгчлэн хэрэгжүүлэх нь түүнийг өөр буюу цаашид хэрэгжүүлэх, эсхүл аливаа эрх, эрх, эрх мэдэл, давуу эрхийг хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй.

(h) Хэрэв энэхүү гэрээний аль нэг нөхцөл, заалт нь аливаа эрх зүйн хүрээнд хүчин төгөлдөр бус, хууль бус эсвэл хэрэгжих боломжгүй бол ийм хүчингүй, хууль бус эсвэл хэрэгжих боломжгүй байдал нь энэхүү Гэрээний бусад нөхцөл, заалтад нөлөөлөхгүй, эсхүл энэхүү гэрээний нөхцөл, заалтыг хүчингүй болгож, хэрэгжүүлэх боломжгүй болгоно. бусад эрх мэдэл. Аливаа нөхцөл эсвэл бусад заалтыг хүчингүй, хууль бус эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл талууд энэхүү Гэрээг харилцан зөвшөөрч болохуйц байдлаар Талуудын анхны хүсэлд аль болох ойроос нөлөөлөхийн тулд энэхүү Гэрээг өөрчлөх талаар сайн санааны үүднээс хэлэлцээ хийнэ. Үүгээр төлөвлөсөн гүйлгээг аль болох хамгийн анх төлөвлөсөн байдлаар гүйцэтгэнэ.

 

Асуулт эсвэл нэмэлт мэдээлэл. Хэрэв танд энэхүү EULA-тай холбоотой асуулт байвал https://www.ipvideocorp.com/contact-us/ хаягаар лиценз олгогчтой холбогдоно уу.